Podmínky

Osoby pro které lze zpracovat návrh na oddlužení:

- je občan ČR starší 18let
- má čistý trestní rejstřík
- má pravidelný měsíční příjem – mzda, důchod, renta
- má více věřitelů – tedy nejméně dva
- má minimálně jeden závazek po splatnosti více jak 30 dní
- není podnikatelem, dluhy nepochází z podnikání
- nemá dluhy za státem – zdravotní pojišťovny, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení apod.
- není schopen tyto závazky plnit – tzv. platební neschopnost :
1) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
2) neplní dlužník podstatnou část svých peněžitých závazků po dobu delší než tři měsíce po lhůtě jejich splatnosti
3) pokud není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých závazků dlužníka výkonem rozhodnutí či exekucí, nebo
4) jestliže dlužník nesplnil svoji povinnost uloženou insolvenčním soudem, a to předložit příslušné seznamy (jedná se o seznam majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením případných dalších dlužníků dlužníka, seznam veškerých závazků dlužníka s uvedením věřitelů, a dále doložení listin, které dokládají úpadek dlužníka)

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem vyžadovaná podmínka pro podání návrhu na vyhlášení osobního bankrotu, a to „platební neschopnost“ je splněna na straně dlužníka, pokud naplňuje jeden ze čtyř z výše uvedených znaků.

Go to Top